อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

มท.1มอบนโยบายผจว. ย้ำดูแลความปลอดทางถนน

“มท.1” นั่งหัวโต๊ะมอบนโยบายผจว.ประเทศ ด้านมท.2ย้ำดูแลความปลอดทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน  พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.50 น.


เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1/2563) โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
     
พล.อ. อนุพงษ์  ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญขอวกระทรวงมหาดไทย อาทิ การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพระราชดำริ โดยให้ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายใน การเตรียมความพร้อมจัดการสาธารณภัย การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน การดำเนินงานของท้องที่ ต้องกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในพื้นที่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ต้องรณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนปฏิบัติตามหลัก 3ช  การจัดการน้ำเสีย ต้องบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ ต้องมีมาตรการสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน และการสัญจรทางน้ำ การแก้ไขปัญหา PM2.5 ให้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการรับมือภัยแล้ง 
 
“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสำรวจและจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัย สร้างการรับรู้กับประชาชน รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด หากพบพื้นที่ประสบภัยแล้งให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบทันที” รมว.มหาดไทย กล่าว 
     
ด้านนายนิพนธ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพื้นที่จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญควบคู่กับการบริหารราชการแผ่นดิน และตั้งกระทู้ถามส่วนราชการเกี่ยวกับปัญหาในแต่ละพื้นที่ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหมั่นลงพื้นที่ติดตามประเด็นปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถนำข้อมูลสำหรับตอบกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภาอันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปัจจุบันมีถนนในความรับผิดชอบของ อปท. กว่า 5.9 แสนกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของถนนทั้งประเทศ ซึ่งจากสถิติพบว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของ อปท. จำนวนมาก จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการจัดทำแผนท้องถิ่นให้มีโครงการรองรับการแก้ไขปัญหาจราจรในความรับผิดชอบของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน
     
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีเศรษฐกิจดีขึ้น และในด้านการกำจัดผักตบชวา ขอให้ผู้ว่าฯ กำชับหน่วยงานในพื้นที่จัดเก็บอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ในด้านการจัดทำผังเมือง ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนให้สามารถพัฒนาตามทิศทางแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง.
    
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%