อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

มท.1มอบนโยบายผจว. ย้ำดูแลความปลอดทางถนน

“มท.1” นั่งหัวโต๊ะมอบนโยบายผจว.ประเทศ ด้านมท.2ย้ำดูแลความปลอดทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน  พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.50 น.


เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 1/2563) โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
     
พล.อ. อนุพงษ์  ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญขอวกระทรวงมหาดไทย อาทิ การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพระราชดำริ โดยให้ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสมพระเกียรติ  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายใน การเตรียมความพร้อมจัดการสาธารณภัย การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน การดำเนินงานของท้องที่ ต้องกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในพื้นที่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ต้องรณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนปฏิบัติตามหลัก 3ช  การจัดการน้ำเสีย ต้องบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยทางถนนและทางน้ำ ต้องมีมาตรการสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน และการสัญจรทางน้ำ การแก้ไขปัญหา PM2.5 ให้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ และด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการรับมือภัยแล้ง 
 
“ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสำรวจและจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัย สร้างการรับรู้กับประชาชน รณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด หากพบพื้นที่ประสบภัยแล้งให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบทันที” รมว.มหาดไทย กล่าว 
     
ด้านนายนิพนธ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพื้นที่จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญควบคู่กับการบริหารราชการแผ่นดิน และตั้งกระทู้ถามส่วนราชการเกี่ยวกับปัญหาในแต่ละพื้นที่ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหมั่นลงพื้นที่ติดตามประเด็นปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถนำข้อมูลสำหรับตอบกระทู้ถามของสมาชิกรัฐสภาอันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปัจจุบันมีถนนในความรับผิดชอบของ อปท. กว่า 5.9 แสนกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 86 ของถนนทั้งประเทศ ซึ่งจากสถิติพบว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของ อปท. จำนวนมาก จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการจัดทำแผนท้องถิ่นให้มีโครงการรองรับการแก้ไขปัญหาจราจรในความรับผิดชอบของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะสร้างการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน
     
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีเศรษฐกิจดีขึ้น และในด้านการกำจัดผักตบชวา ขอให้ผู้ว่าฯ กำชับหน่วยงานในพื้นที่จัดเก็บอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ในด้านการจัดทำผังเมือง ต้องรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนให้สามารถพัฒนาตามทิศทางแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง.
    
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 19