อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ผลสำรวจพบทุกกลุ่มอายุ เล็งเห็นความสำคัญของไฟฟ้า

“ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจ “พลังงานไฟฟ้ากับการพัฒนาประเทศ” พบทุกกลุ่มอายุเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระบุ Gen X ร้อยละ 75 เห็นว่าไฟฟ้าสำคัญด้านอุตสาหกรรม อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 20.05 น.


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พลังงานไฟฟ้ากับการพัฒนาประเทศ โดยศึกษาจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนกว่า 1,200 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง 15 พ.ย. – 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.2 ทราบว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า 50 ปี ในขณะที่ร้อยละ 29.8 ไม่ทราบ โดยประชาชนเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 19.6 ด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 19.4 ด้านคุณภาพชีวิต ร้อยละ 15.0 ด้านที่อยู่อาศัย ร้อยละ 14.5 ด้านคมนาคม ร้อยละ 13.3 ด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 9.8 และด้านบริการ ร้อยละ 8.4 ตามลำดับ

สิ่งที่น่าสนใจ คือ เมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตามช่วงอายุ (Generation) พบว่า กลุ่มตัวอย่างแต่ละช่วงอายุ มีความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวแตกต่างกัน โดยกลุ่ม Gen X (อายุ 40-54 ปี) เห็นว่าไฟฟ้า เป็นปัจจัยสำคัญด้านเศรษฐกิจสูงสุดคือ ร้อยละ 77.3 รองลงมาคือ กลุ่ม Gen Baby Boomer (อายุ 55-74 ปี) และ Silent (อายุ 75 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 75.4 กลุ่ม Gen Y (อายุ 22-39 ปี) ร้อยละ 75.3 และกลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 22 ปี) มีสัดส่วนน้อยสุดคือ ร้อยละ 72.3 สำหรับด้านอุตสาหกรรม ผลสำรวจออกมาทิศทางเดียวกันกับด้านเศรษฐกิจ โดยพบว่า กลุ่ม Gen X เห็นว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญด้านอุตสาหกรรมสูงสุดคือ ร้อยละ 75.0 ในขณะที่กลุ่ม Gen Z มีสัดส่วนน้อยสุดเช่นกันคือ ร้อยละ 67.7

ในขณะที่กลุ่ม Gen Baby Boomer และ Silent เห็นว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญด้านที่อยู่อาศัยสูงสุดคือ ร้อยละ 74.2 แต่กลุ่ม Gen Z มีสัดส่วนน้อยสุดคือ ร้อยละ 37.5 สำหรับด้านบริการ กลุ่ม Gen Baby Boomer และ Silent เห็นว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญด้านบริการสูงสุด คือ ร้อยละ 50.0 ในขณะที่กลุ่ม Gen X เห็นว่าไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญด้านบริการน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ คือ ร้อยละ 30.7

ผศ.ดร.นพดล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ทุกกลุ่มล้วนมองว่าพลังงานไฟฟ้ามีส่วนสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาทิ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และการผลิตไฟฟ้าที่กระจายศูนย์มากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้กลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26