อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

เปิดคำวินิจฉัย'ชัช-ทวีเกียรติ' ชี้'ธนาธร'โอนหุ้นสื่อถูกกม.

เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน “ชัช-ทวีเกียรติ” 2 ตุลาการศาลรธน.เสียงข้างน้อย คดีหุ้นสื่อ “ธนาธร” ชี้การโอนหุ้นถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15.25 น.


เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำวินิจฉัยส่วนตนคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนสมาชิกภาพ ส.ส.ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ด้วยเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 เสียง กรณีถือครองหุ้นสื่อบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2562 เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ โดยพบว่าตุลาการที่เป็นเสียงข้างน้อย 2 เสียง คือ นายชัช ชลวร และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

โดยคำวินิจฉัยส่วนตนของนายชัช ชลวร ระบุว่า ข้อเท็จจริงได้ความจากการไต่สวนว่า นายธนาธรโอนหุ้นจำนวน 675,000 หุ้น ในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ให้แก่นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 โดยจัดทำหนังสือตราสารโอนหุ้นไว้เป็นหลักฐาน และมีการจ่ายค่าตอบแทนสั่งจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อนายธนาธรจำนวน 6,750,000 บาท ซึ่งมีข้อให้พิจารณาว่าการทำหนังสือตราสารโอนหุ้นดังกล่าวนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 ประกอบข้อบังคับของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ข้อ 4 บัญญัติเงื่อนไขความสมบูรณ์ของการโอนหุ้นไว้ว่า ให้ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยานสองคนลงชื่อรับรองลายมือชื่อ และต้องระบุเลขหมายของหุ้นซึ่งโอนกันด้วย โดยผลของการโอนหุ้นจะผูกพันระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน สำหรับผลผูกพันต่อบริษัทและบุคคลภายนอก จะเกิดขึ้นเมื่อได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนนั้นลงในใบทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งฝ่ายผู้ถูกร้องได้ทำหนังสือตราสารโอนหุ้นเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 และมีการนำเรื่องการโอนหุ้นดังกล่าวไปจดแจ้งการโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันเดียวกัน ในการจัดทำหนังสือตราสารการโอนหุ้นดังกล่าวมีทนายความเป็นผู้ทำคำรับรองด้วย จึงไม่ปรากฏข้อสงสัยว่าเอกสารที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามเจตนาของผู้โอนและผู้รับโอน และไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าการโอนหุ้นเป็นนิติกรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ส่วนการชำระค่าหุ้นไม่มีข้อให้สงสัยเนื่องจากการโอนหุ้นแม้จะทำนิติกรรมให้โดยเสน่หา ไม่มีค่าตอบแทนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนก็ถือว่าเป็นการโอนโดยชอบ จึงฟังได้ว่าการโอนหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายและบริษัทกำหนด และมีผลผูกพันผู้โอนและผู้รับโอน จึงเห็นว่าสมาชิกภาพของนายธนาธร ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

ส่วนคำวินิจฉัยส่วนตนของนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ระบุว่า เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากคำให้การของพยานและหลักฐานที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ การที่นายธนาธรมีหลักฐานตราสารการโอนหุ้นในบริษัทดังกล่าว มาแสดงให้เห็นได้โอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค. 2562 ซึ่งการโอนหุ้นระบุชื่อ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 และตามข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว ได้กำหนดการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อว่าต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอน ผู้รับโอน และพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย 1 คน และนายธนาธรได้ทำตราสารโอนหุ้นเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 จึงฟังได้ว่า นายธนาธรได้โอนหุ้นให้แก่นางสมพร ไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1141 บัญญัติว่า สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้องในข้อกระทงความบรรดาที่กฎหมายบังคับ หรือให้อำนาจให้เอาลงในทะเบียนนั้น เมื่อปรากฏรายละเอียดการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวว่า นายธนาธรโอนหุ้นให้แก่นางสมพร เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 การโอนเช่นนี้จึงนำมาใช้แก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสาม

ส่วนประเด็นการแจ้งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นั้น เมื่อมีการโอนหุ้นในวันที่ 8 ม.ค. 2562 ไม่มีการแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องด้วยกฎหมายไม่ได้กำหนดให้แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้แจ้งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับนำส่งงบการเงินภายหลังการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องประชุมภายใน 4 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชี โดยต้องยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 15 วัน หลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 ม.ค. 2562 ในทันที ประกอบกับช่วงนั้นไม่มีพนักงานที่จะดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียน เนื่องจากได้เลิกจ้างพนักงานไปหมดแล้ว ส่วนการดำเนินการแจ้ง บอจ.5 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 จึงอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายที่ต้องแจ้งนายทะเบียนใน 15 วัน จึงมีความเห็นว่า สมาชิกภาพของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    71%
  • ไม่เห็นด้วย
    29%

ความคิดเห็น