อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ดันโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรมพัฒนาชีวิตปชช.

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เดินหน้าโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคู่คุณธรรม เสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 18.55 น.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ มีกิจกรรมการเรียนรู้และแบ่งกลุ่มกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และค้นหากิจกรรมส่งเสริมความดี

โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) เป็นส่วนสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2561 - 2565) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาชีพ คุณภาพชีวิต ครัวเรือน การศึกษา และชุมชน การจัดการองค์ความรู้ชุมชนการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่ราษฎร ประกอบไปด้วยแผนงาน 4 ด้าน คือ 1 แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพ 3 แผนงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนและชุมชนเกษตร 4 แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้กิจกรรมโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นตำบลคุณธรรม การรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง การสร้างคุณธรรมเป้าหมาย และคุณธรรมอัตลักษณ์ให้กับภาคส่วนในตำบลพระยาบันลือ ได้แก่หมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ โดยมีหลักการในการดำเนินงาน คือ 1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 2.ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง 3. ทำอย่างเป็นกัลยาณมิตร และ 4.ทำแล้วมี.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11