อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

กษ.เปิดตัวแอพฯ"Rice GIS" ยกระดับชาวนาไทย

เกษตรฯเปิดตัวแอพฯ"Rice GIS" ข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านข้าวไทย คลิกเดียวได้ข้อมูลครบทั้งภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม น้ำฝนอากาศ ยกระดับชาวนา 4.0 พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.34 น.


เมื่อวันที่12ก.พ.นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) มีเป้าหมายในการสร้าง Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ กรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ชาวนา ผู้ประกอบการด้านข้าว จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลให้มีความทันสมัย เน้นการบริการประชาชน และบุคลากรภายในกรมการข้าวให้ได้รับความสะดวกในการขอข้อมูลจากกรมการข้าว

ขณะที่น.ส.ภัทรนภา สกุณวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการเปิดใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น Rice GISเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยระบบดังกล่าวมีการรวบรวมข้อมูลทาง Geo-Infomatics หรือข้อมูลทางภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านข้าว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแสดงข้อมูล และเรียกค้นข้อมูลต่างๆ ในภารกิจของกรมการข้าวผ่านทาง Web Browser และ Mobile Application ข้อมูลที่อยู่ในระบบ Rice GIS ได้ออกแบบในลักษณะของ Framework ที่มี 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากร สภาพแวดล้อม สภาพน้ำฝน-อากาศ (GIS Based for Rice GIS) ด้านเกษตรกร สหกรณ์ (GIS Based Framework 2) และด้านภารกิจ และนโยบาย (Data layers shapefile for Rice GIS) ซึ่งมีความทันสมัย ใช้งานง่าย และเป็นปัจจุบัน

ซึ่งในขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานทั้งสิ้น จำนวน 4,576 คนระบบ Rice GIS นับเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการใหบริการประชาชนเพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้ง เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆของกรมการข้าวได้ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และในระดับจังหวัด ซึ่งสามารถค้นหาตำแหน่งของศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้อีกด้วย ซึ่ง Rice GIS จะแสดงผลข้อมูลสถิติต่างๆของชั้นของมูลแต่ละชั้นของกรมการข้าว โดยผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลทางสถิติของชั้นข้อมูลในแต่ละชั้นได้ ระบบจะประมวลผลออกมาในรูปแบบกราฟแท่ง และตารางข้อมูล

อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานได้ทันทีเพียง export ชั้นข้อมูลของกรมการข้าวในรูปแบบ Zip File และนำเปิดด้วยซอฟต์แวร์ GIS


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15