อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563

"ศิริราช"ออกประกาศแนวปฏิบัติ ช่วงระบาด"โควิด-19"

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ”ออกประกาศแนวปฏิบัติ บุคคลากรเดินทางไปต่างประเทศ ช่วงระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.37 น.


เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงนามในประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปี พ.ศ. 2563 ระบุว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 มีการพิจารณาเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรคณะในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและบุคลากร คณะฯ จึงกำหนด แนวปฏิบัติดังนี้

1. บุคลากรที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้รายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาและให้ผู้บังคับบัญชารายงานต่อรองคณบดีหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่กำกับดูแล รวมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตลอดเวลาและเฝ้าระวังตัวเองเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่คนหนาแน่น รักษาร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ต้องเข้ารับการตรวจที่หน่วยตรวจคัดกรองของโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

2. บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะแล้ว ขอให้ทบทวนความจำเป็นของการเดินทาง ในกรณีที่พิจารณายกเลิกกิจกรรม คณะฯ จะออกหนังสือประกอบการขอยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการขอคืนเงิน ในกรณีที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ขอให้บุคลากรระมัดระวังไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อ และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามแนวทางของคณะฯ ดังข้อ 1 

3. บุคลากรที่จะไปประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการลาอื่นใด ณ ประเทศ ที่มีความเสี่ยงหรือประเทศอื่น ๆ โดยเดินทางก่อนวันที่ 30 เม.ย.2563 คณะฯ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เนื่องจากไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าประเทศใดจะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในอนาคตข้างหน้า อนึ่ง คณะขอให้บุคลากรทุกท่านให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากคณะ เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีผู้เข้าออกจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัส.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 38