อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

"ปลัดมท."แจงด่วนผวจ.ทั่วไทยเร่งสกัดไฟป่า-หมอกควัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่อนหนังสือด่วน สั่ง 4 ข้อผู้ว่าฯทั่วไทย ตั้งรับสกัดอัคคีภัยไฟป่า-หมอกควัน ลุกลาม อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.22 น.


เมื่อวันที่ 23ม.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์อัคคีภัย และไฟป่าในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลกระทบต่อพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดวิกฤตมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

1.เมื่อมีสถานการณ์อัคคีภัยหรือไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 อย่างเครีงครัด

2.ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้ยุติลงโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เกิดการลุกลามเป็นวงกว้าง หากประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่า เกินขีดความสามารถของจังหวัด ให้รีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลพิเศษ หรืออุปกรณ์ เช่น อากาศยาน ฯลฯ

3.สำหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือ ให้จังหวัดพิจารณาเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีอัคคีภัย หรือไฟป่า ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ปี 58 และประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัยหรือไฟป่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

ในกรณีที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช่จ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว ให้จังหวัดเร่งดำเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ หรือขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ ไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว เพื่อจะได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการเผชิญเหตุตั้งแต่ต้นด้วย

4.ให้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทย (ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบทุกระยะ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%