อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

ราชกิจจาฯเผยพระราชทานเปลี่ยนแปลง นามค่ายทหารในจ.ลพบุรี

ราชกิจจานุเบกษาเผยโปรดเกล้าฯพระราชทานเปลี่ยนแปลงนาม 2 ค่ายทหารในจ.ลพบุรี อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 19.40 น.


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร โดยระบุว่า  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเปลี่ยนแปลงนามค่ายทหาร ดังนี้ 1.พระราชทานนามค่ายทหารแก่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ “ค่ายพหลโยธิน” มีที่ตั้ง ณ ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ว่า “ค่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และพระราชทานนามย่อว่า “ค่ายภูมิพล”  2.พระราชทานนามค่ายทหารแก่กองพลทหารปืนใหญ่ เดิมชื่อ“ค่ายพิบูลสงคราม” มีที่ตั้ง ณ ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ว่า “ค่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และพระราชทานนามย่อว่า “ค่ายสิริกิติ์”  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป
                                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 20 มี.ค.2563
                                                                                                                         ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
                                                                                                                         พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    37%
  • ไม่เห็นด้วย
    63%

บอกต่อ : 164