อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563

ราชกิจจาฯประกาศห้าม!ส่ง'ไข่ไก่' ออกไปนอกประเทศทุกกรณี7วัน

ราชกิจจานุเบกษา แจ้งประกาศห้ามส่งออกไข่ไก่สดออกนอกประเทศทุกกรณีเป็นเวลา 7 วัน เหตุผลกระทบ "โควิด-19" ประชาชนตื่นตระหนก เกรงสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่เพียงพอ  พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 20.42 น.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ.2562 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3 ก.ค.2562 กำหนดให้ไข่ไก่เป็นสินค้าควบคุม ไปแล้ว นั้น โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้รับเชื้อ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันส่งผลให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่เพียงพอ ทำให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็นต่อการบริโภคปกติ โดยเฉพาะไข่ไก่สด

ดังนั้น เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่สดมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม ในด้านราคา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) มาตรา 25 (3) (4) และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งห้ามไม่ให้บุคคลใดส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี ทั้งนี้ให้ใช้บังคับประกาศดังกล่าวในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป กรณีมีความจำเป็น คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการอาจขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปได้ตามสถานการณ์

ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค.2563

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21