อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ราชกิจจาฯประกาศ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯนายทหาร

ราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายทหาร ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 19.42 น.


เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ความว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร.อ.บรรเทิง พิศมัย นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2562

เนื่องจากกระทำความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเหรียญราชการชายแดนที่ร.อ.บรรเทิง พิศมัย ได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ร.อ. บรรเทิง พิศมัย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ลงวันที่ 11 พ.ย.2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 7 ข ลงวันที่ 20 ก.พ.2558 หน้า 47 ลำดับที่ 2092 แล้ว

                                                                                                                                   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    73%
  • ไม่เห็นด้วย
    27%

บอกต่อ : 118