อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ผู้ว่าฯภูเก็ตสั่งงดให้นทท.-ปชช. ออกจากที่พัก20.00น.-03.00น.

“ผวจ.ภูเก็ต” ออกประกาศ ฉบับที่ 7 งดให้นักท่องเที่ยว-ปชช. ออกจากบ้าน และที่พัก ตั้งแต่เวลา 20.00 น. -03.00 น. มีผลตั้งแต่ 28 มี.ค. เป็นต้นไป  เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 16.58 น.


เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ประกาศ จ. ภูเก็ต ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก เนื้อหาระบุว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในปัจจุบัน ยังคงมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติตเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผวจ.ภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจ.ภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่27  มี.ค. 2563  

จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่งชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไป ให้ชะลอหรืองดหรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอกตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 03.00  น. ของวันรุ่งขึ้น

ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนตามข้อ8 วรรค 2 ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในข้อ 11 และกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในข้อ 13 ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อประโยชน์ในการ ติดตามตัวมารับการตรวจอาการหรือกักกันตัว ตามข้อกำหนตออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ทั้งนี้ ในกรณีมีความจำเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต อาจออกประกาศข้อกำหนดเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดมาตรการหรือเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาได้ โดยจะประกาศให้ทราษต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.2563  เป็นตันไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    71%
  • ไม่เห็นด้วย
    29%

บอกต่อ : 16