อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

พิษโควิด-19 รัฐบาลงดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน 

พิษโควิด-19 ระบาด รัฐบาลงดจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 สั่งให้ รมว.พม. มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562 พร้อมย้ำให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนเป็นสำคัญ อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.34 น.เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 31 มี.ค.เวลา นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง พม. โดย นายจุติ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 และได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2522 เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้ตระหนักถึงคุณสมบัติของข้าราชการที่มีเกียรติ หน้าที่ ความสามัคคี และความซื่อสัตย์ รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำหรับปี 2563 ทางรัฐบาลไม่มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หากมอบหมายให้แต่ละกระทรวงเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำหรับกระทรวง พม. มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 รวมทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย 1. สำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน 1 คน ได้แก่ นายไพบูลย์  นาคเจือ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จังหวัดชลบุรี 2.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุวิชชา วงศ์ไสลย์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม และนางสาวญาตา ระตีพูน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวธิดา พงษ์เจริญชัย ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และนางสาวอภิญญา เจริญฉ่ำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน4.กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางนัทธมน กิจดำรงกุล ตำแหน่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 5. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และนางวิจิตตรา เซ็มมุกดา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และ 6.กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางภาวนา ละมุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ"อาชีพข้าราชการนั้น ถือเป็นงานที่มีเกียรติสูง เป็นอาชีพที่ทุกคนให้การยอมรับและเคารพนับถือ ดังนั้นข้าราชการพลเรือนจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแห่งความดีงามในทุกๆ ด้าน และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนทั่วไป โดยต้องตระหนักถึงเกียรติ ศักดิ์ศรี และหน้าที่ของการเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี ด้วยการประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในหลักแห่งคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน และ ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการทำงานที่สอดคล้องกับ สถานการณ์และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของข้าราชการ รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและคุณงามความดีนี้ไว้ เพื่อให้เป็นแบบอย่างและความสำเร็จในชีวิตราชการ เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกคนต่อไป” นายจุติ กล่าว. 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22