อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ครม.ขยายอายุประมงต่างด้าว3สัญชาตอีก1ปี

ครม.ขยายอายุหนังสือคนประจำเรือให้ลูกเรือประมงต่างด้าว 3 สัญชาติอีก 1 ปี แก้ปัญหาขาดแรงงานประมง  อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 15.59 น.


เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ว่า  ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศ รวม 2 ฉบับตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงที่สืบเนื่องจากกรณีของแรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาถือหนังสือคนประจำเรือ กรณีพิเศษที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ซึ่งอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 1 ปี แต่หนังสือคนประจำเรือฯ จะหมดอายุในวันที่ 30 มี.ค.2563 และไม่สามารถต่ออายุได้ ทำให้กลุ่มแรงงานประมง 3 สัญชาตินี้ถูกดำเนินคดีและส่งตัวกลับประเทศต้นทาง  

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  ร่างประกาศ 2 ฉบับที่กระทรวงเกษตรฯเสนอนั้น ฉบับแรก คือร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. .... ที่มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงหลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการขอรับหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ 2.ขยายอายุหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ซึ่งถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่หมดอายุในวันที่ 30 มี.ค.2563  

ส่วนฉบับที่ 2 คือร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจำเรือ สำหรับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามอายุหนังสือคนประจำเรือ

น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้กรมประมงจัดทำทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจำเรือ 2.ให้กรมการปกครองจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร. 38/1) และบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)  3.ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าว  4.ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทำสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่างด้าว  5.ให้กรมการจัดหางานจัดเก็บอัตลักษณ์ (Iris scan) ของคนต่างด้าว  6.ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14