อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

รัฐจ่อปรับรูปแผนเน้นอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการปชช.

ครม.เห็นชอบมาตรการหน่วยงานรัฐเตรียมพร้อมแผนบริการปชช.ช่วงโควิด พร้อมปรับรูปแบบเน้นอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าขอรับบริการด้วยตัวเอง อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 17.48 น.


เมื่อวันที่ 31 มี.ค.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤตรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 โดยสำนักงานก.พ.ร.รายงานว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง แม้ว่าปัจจุบันสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาด  แต่โดยที่การขอรับบริการภาครัฐในหลายกรณียังคงยึดรูปแบบในลักษณะที่ประชาชนต้องเดินทางมาขอรับบริการด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาขอรับบริการมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด 19 โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการและการบริการประชาชนสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ

นางนฤมล กล่าวต่อว่า เช่น มาตรการเพื่อการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานรัฐ  เพิ่มประสิทธิภาพให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการทั้งหมดข้างต้นมีการนำไปปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นควรดำเนินการ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มุ่งเน้นการนำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนด้วย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดส่งแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ปรับปรุงแล้วเสร็จให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิ.ย.นี้ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14