อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

มท.เลื่อน'เกณฑ์ทหาร'ปีนี้ ไปเป็นวันที่23 ก.ค.-23 ส.ค.

“มท.1” ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เลื่อนวันตรวจเลือกทหารกองเกิน จาก 1-12 เม.ย. เป็น 23 ก.ค.-23 ส.ค. อังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 19.55 น.

 
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว. มหาดไทย (มท.) ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563  โดยเนื้อหาระบุ ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบจึงให้คณะรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563  เพื่อแก้ไขบัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 และเพื่อเป็นลดความเสี่ยงของประชน ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2479 ในระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย. 2563 นั้น
 
กระทรวงกลาโหมมีความจำเป็น ต้องเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 1-12 เม.ย. เป็นวันที่ 23 ก.ค. ถึง 23 ส.ค. 2563 (เว้นวันที่ 28 ก.ค.และวันที่ 12 ส.ค.2563 ) หรือจนกว่าการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประการจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และทำให้การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการในปี2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 2497 ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ.2516 ) และบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบการอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ลงวันที่ 9 เม.ย. 2499 ให้นายอำเภอ ออกหมายเรียกเข้ารับราชการทหารให้กับทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งมอบส่งหมายเรียก และเรียกให้ผู้ถูกเรียกมารับหมายเรียกได้ตามความเหมาะสมนั้น
 
 จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้อำนวยการเขตทุกเขต และนายอำเภอทุกอำเภอกำหนวัน  เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ภายใน วันที่ 25 ม.ย. 2563  พร้อมกับประกาศแจ้งให้ทหารกองเกินในท้องที่นำหมายเรียกดังกล่าวมาแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ สำนักงานเขต และอำเภอห้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. 2563 ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2563

2. ทหารกองเกินผู้ใดที่ยื่นขอสิทธิ์ผ่อนผัน เนื่องจากอยู่ระหว่างกำลังศึกษาอยู่ภายในประเทศให้นำหมายเรียกขอรับราชการทหาร  มาแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ สำนึกงานเขต หรืออำเภอท้องที่ ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่ 26  มิ.ย. 2563 น  ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2563
 
 และ 3. ทหารกองเกินผู้ใดอยู่ในระหว่างผ่อนผัน แต่มีความประสงค์จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามปกติ ให้แจ้งความประสงค์จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน ที่สำนักงานเขต หรืออำเภอท้องที่เป็นลำเนาได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. ถึงวันที่ 22 ก.ค. 2563.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

ความคิดเห็น