อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ'ม้า-ลา-ล่อ-อูฐ'ชะลอนำเข้า-ส่งออก

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอนำเข้า-ส่งออก “ม้า-ลา-ล่อ-อูฐ”ชั่วคราว หลังเกิดโรคระบาดกาฬโรคแอฟริกาในม้า พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 22.08 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ หรือซากสัตว์ ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ในท้องที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

กรมปศุสัตว์จึงได้ รายงานไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจาย ไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุจากการนาสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคหรือซากสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตายด้วยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกัน

ดังนั้น จึงให้ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภท ม้า ลา ล่อ และอูฐ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    58%
  • ไม่เห็นด้วย
    42%

บอกต่อ : 18