อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ราชกิจจาฯประกาศหลักเกณฑ์-มาตรการป้องกันโควิด-19

ราชกิจจาฯนุเบกษา เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์-มาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการ พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 20.14 น.


เมื่อวันที่ 8 เม.ย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการโดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ประกอบกิจการ ควรทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ หรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดชำระเงิน สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท ด้วยน้ำยา และให้มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม

กรณีสถานที่ทำงานหรือสถานประกอบกิจการ มีการจำหน่ายอาหารหรือโรงอาหาร ต้องทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหารอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหารอุปกรณ์ ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ด้วยน้ำยาทาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ 

ทั้งนี้ กรณีผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเช่น พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ พนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูกโดยไม่จำเป็น และพนักงานทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน และควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
                                                                                                                   
                                                                                                                          

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15