อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

มท.อนุญาตให้คนต่างด้าวบางคน อยู่ในราชอาณาจักรได้

มท. ออกประกาศกระทรวง อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 05.17 น.


เมื่อวันที่ 8 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนามร่วมกับพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 7 เม.ย. เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

เนื้อหาระบุว่า โดยที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ขึ้นในราชอาณาจักร และมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

โดยกำหนดให้มีการปิดด่าน ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยปิดช่องทางเข้าออกด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรน สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราขอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวก 
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้ที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 ก.ค.2557  และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย

โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 1.คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้เมือง พ.ศ.2522ให้ขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งปี โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงให้คนต่งด้าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็วตามกำหนดเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด
 
2.คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา. (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/ผผ.30/ผผ.90) ซึ่งกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

(1)ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในรชอาณาจักรตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน

ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 เม.ย.พ.ศ. 2563  (2)ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง สำหรับคนต่างด้าวที่ครบกำหนดระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563  ถึงวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 2563  (3) เมื่อสถานการณ์ที่คล้ายเข้าสู่สภาวะปกติให้คนต่างด้าวดำเนินการตามมาตรา 35 มาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522

รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด
 
3.คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยเป็นผู้ถือบัตรผ่านแดนตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 (1) ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 ตามระยะเวลาการปิดด่านชายแดนกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย (2) ให้คนต่างด้าวเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรภายใน 2 วัน นับแต่เปิดด่านชายแดนตามปกติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วให้ดำเนินการตามกฏหมายโดยเคร่งครัดต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15