อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

"บิ๊กป้อม"เร่งช่วยเหลือปชช. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

พล.อ.ประวิตร  ประชุม คกก.ดิจิทัล  กำชับ เร่งช่วยเหลือ ปชช. ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19  ควบคู่พัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 12.20 น.


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 เม.ย.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ครั้งที่2/2563  โดยที่ประชุมได้หารือและเห็นชอบ แผนงานตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม  ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างจริงจัง 

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  โดย ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่ คกก.บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ เสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆและการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม

สำหรับจัดหาเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัล สนับสนุนด้านสาธารณสุขและรักษาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนโครงการเยียวยา จากผลกระทบ โควิด-19พล.อ.ประวิตร  ได้กำชับ คกก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ จัดทำนโยบาย และแผนให้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน เน้นการพัฒนาคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลควบคู่กันไป สำหรับการบริหารกองทุนดิจิทัลฯ จะต้องให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างแท้จริง มีความโปร่งใส และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

และขอให้ ดีอีเอ็มเอสเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการกำหนดทิศทาง และผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

พร้อมทั้งขอให้ ดีอีเอ็มเอสมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่กันไป.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11