อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

พช.เสริมทัพภาคใต้บรรจุ69ขรก.ลงพื้นที่ช่วยปชช.

“พช.” เสริมทัพภาคใต้ เรียกบรรจุ 69 ข้าราชการลงพื้นที่ หวังช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.28 น.


เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)  เปิดเผยว่า พช. ได้มีประกาศ ลงวันที่ 18 มี.ค. พ.ศ. 2563 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) โดยมีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 143 ราย ซึ่งพช. ได้เรียกบรรจุผู้สอบได้ เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มี.ค.2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 รวมจำนวน 69 ราย เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ,ยะลา , ปัตตานี , สตูล และสงขลา พช. ได้กำหนดแผนดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุฯ จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ และสวัสดิการต่าง ๆ ในวันที่ 20 เม.ย. 2563


นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน พช.มีความเห็นว่าขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น จึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดต้นสังกัดของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด ก่อนที่จะส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุฯ ลงไปปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตามหวังว่าข้าราชการใหม่ทุกคนจะเป็นผู้ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน แทนรัฐบาล แทนกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจของกรมฯ ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โม เดล” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11