อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

กมธ.แรงงานแนะปรับการบริหารงบฯประกันสังคม

กมธ.แรงงาน สภาฯ จี้ รัฐเร่งช่วยเหลือแรงงานที่รับผลกระทบช่วงโควิด-19 โดยไม่เลือกปฏิบัติ และปรับการบริหารงบฯประกันสังคมให้ทันเหตุการณ์ ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.18 น.


เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่รัฐสภา นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)แรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตราการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัฐโควิด-19 โดยการออกกฎกระทรวงของรมว.แรงงาน เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63 เรื่อง การรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดมาจากการระบาดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 เพื่อนำเงินกองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน มาช่วยเหลือผู้ประตนตาม มาตรา 33 ในขณะเดียวกันกฎกระทรวงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานกระทบต่อความมั่นคงโครงการลงทุนประกันสังคมและทำให้นายจ้างสถานประกอบการเพื่อให้ตกเป็นภาระจากกองทุนประกันสังคม

นายสุเทพ กล่าวว่า การเยียวยาผู้ใช้แรงงานที่กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องไม่เลือกปฏิบัติและรัฐบาลต้องไม่แทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคมต้องการใช้เงินกองทุนประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และเสนอกระทรวงแรงงานตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการระบาดของโรคปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบด้วยตัวแทนนายจ้างลูกจ้าง ภาครัฐ  องค์กรเอกชน  และวิชาการ ซึ่งทั้งหมดนี้กมธ.แรงงาน สภาฯ จะได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงจะได้นำไปหารือในที่ประชุม กมธ.แรงงาน เพื่อดำเนินการต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13