อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

'ซูเปอร์โพล'ชี้อารมณ์เกษตรกร รู้สึกเบื่อส.ส.ขัดแย้งกัน

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่อง อารมณ์ของเกษตรกร พบว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วง ส่วนใหญ่รู้สึกโคตรเบื่อ น่ารังเกียจ ความขัดแย้งระหว่าง ส.ส.ในรัฐบาล อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.37 น.


เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อารมณ์ของเกษตรกร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,393 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ค. ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ การอภิปรายกฎหมายกู้เงินในสภาว่าให้ความสำคัญกับเกษตรกรมากน้อยเพียงไร พบว่า จำนวนมากที่สุดหรือร้อยละ 39.6 ระบุ ให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย ร้อยละ 16.8 ระบุน้อย ถึง น้อยที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 24.6 ระบุค่อนข้างมาก และร้อยละ 19.0 ระบุมากถึงมากที่สุด

ส่วนความต้องการของเกษตรกรต่อการใช้เงินกู้ของรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 53.7 ต้องการให้รัฐบาลใช้เงินกู้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร รองลงมาคือ ร้อยละ 49.7 ต้องการให้ช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น อาหารเลี้ยงสัตว์ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น ร้อยละ 20.1 ต้องการให้ทำการตลาดนำการผลิต ร้อยละ 16.9 ต้องการให้แก้ปัญหาภัยแล้ง และร้อยละ 13.9 ต้องการให้ลงทุนเทคโนโลยีทำราคาผลผลิตเป็นธรรม ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.7 กังวลมากถึงมากที่สุดต่อการฮั้วกันระดับจังหวัดในเงินกู้ของรัฐบาลไม่ถึงมือเกษตรกรแท้จริง ในขณะที่ร้อยละ 42.3 กังวลน้อยถึงไม่กังวลเลย

นอกจากนี้ ที่น่าเป็นห่วงอีกคือ อารมณ์ของเกษตรกรที่พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 44.6 รู้สึกโคตรเบื่อ น่ารังเกียจ ความขัดแย้งระหว่าง ส.ส.ในรัฐบาล ถ้าเลือกตั้งใหม่จะเลือกพรรค ก้าวไกล พรรคเพื่อไทย ในขณะที่ร้อยละ 20.6 รู้สึกเบื่อมาก ถ้าเลือกตั้งใหม่ จะเลือกพรรคฝ่ายค้าน ร้อยละ 28.4 ไม่เบื่อ แต่ถ้าเลือกตั้งใหม่จะเลือกพรรคที่รักสามัคคีกัน และมีเพียงร้อยละ 6.4 ไม่เบื่อ ถ้าเลือกตั้งใหม่จะเลือกพรรครัฐบาลอีกแม้จะขัดแย้งกัน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็น 2 เรื่องสำคัญคือ 1.อารมณ์ของเกษตรกร ต่อความไม่สามัคคีปรองดองของคนในรัฐบาลที่เกษตรกรเหล่านี้ไม่แตกต่างจากประชาชนกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ทั่วไปที่เอื้อมระอาต่อความขัดแย้งแย่งชิงตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคฝ่ายรัฐบาลทั้ง ๆ ที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลเป็นแกนนำสร้างความสามัคคีปรองดองของคนภายในชาติแต่กลับปล่อยให้เกิดเรื่องความขัดแย้งในกลุ่ม ส.ส จนเสื่อมเสียความศรัทธาของรัฐบาล

2.ความต้องการเกษตรกร เกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 20 กว่าล้านคนยังรู้สึกว่าได้รับความสำคัญค่อนข้างน้อยจากการอภิปรายกฎหมายกู้เงินในสภาครั้งนี้ โดยความต้องการของเกษตรที่ค้นพบในการสำรวจครั้งนี้อันดับหนึ่งไม่ใช่ภัยแล้ง แต่เป็นเรื่องการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิตที่รัฐบาลน่าจะตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของเกษตรกรให้มากขึ้น.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25