อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ครม.ไฟเขียวนำเข้า-ส่งออกยาเสพติดประเภท2ใช้ทางการแพทย์

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงขออนุญาตผลิต นำเข้า-ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 2  ยื่นใบอนุญาตหากนำมาใช้ปย.ทางการแพทย์ อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 17.35 น.


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไปที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในการบำบัดรักษาในทางการแพทย์ เช่น มอร์ฟีนโคคาอีน โคเดอีน ฝิ่นยา เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นางนฤมล กล่าวต่อว่า โดยสาระสำคัญกำหนดให้ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2  ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อผู้อนุญาตในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ  การวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และต้องใช้ยื่นขอรับใบอนุญาตสำหรับผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศนำยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับใช้รักษาเฉพาะตัวให้เหมาะสม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย   และเพิ่มเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบสั่งยาให้ครอบคลุมถึงสาขาวิชาชีพทันตกรรมด้วยเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13