อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 12 สิงหาคม 2563

"ธรรมนัส"ลุยแจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 จ.เพชรบุรี สั่งห้ามขาย-เช่า

“ธรรมนัส เดินหน้าแจกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 สั่งเกษตรกรห้ามขาย-ปล่อยเช่า พร้อมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจ.เพชรบุรี เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.24 น.


เมื่อวันที่ 11ก.ค.ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจ.เพชรบุรี พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นงานจัดที่ดินทั้งในที่ดินของรัฐและเอกชน งานพัฒนาโดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ การเพิ่มรายได้ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“ในวันนี้มีความยินดีที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) พร้อมบัตรดินดี และสระน้ำขนาดเล็กให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน อย่างละ 10 ราย เมื่อพี่น้องเกษตรกรได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไปแล้วนั้น อยากให้เกษตรกรนั้นเกิดหวงแหนและคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ไม่นำไปขายหรือให้เช่า เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนต่อไป” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

นอกจากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของนางกนกวรรณ ป้อมสิงห์ ซึ่งทาง ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจ.เพชรบุรี เมื่อปี 2560 กิจกรรมภายในแปลงประกอบด้วยการปลูกฝรั่งกิมจู ไผ่กิมซุง พริก มะละกอ กล้วยน้ำว้า

โดยทาง ส.ป.ก.เพชรบุรี ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ไม้ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ตลอดจนส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางเว็บไซต์สินค้าเกษตรและแปรรูปในเขตปฏิรูปที่ดินอีกด้วยด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า จ.เพชรบุรี ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินทั้งที่รัฐและที่เอกชน ในพื้นที่ 5 อำเภอ 13 ตำบล 44 หมู่บ้าน เนื้อที่ 45,763 ไร่ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ท่ายาง อ.ชะอำ อ.เขาย้อย และอ.หนองหญ้าปล้อง

โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร ทั้งที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ จำนวน 2,157 รายเนื้อที่ 38,299 ไร่ ในที่ดินเอกชน 142 ราย 284 แปลง เนื้อที่ 2,002 ไร่ และที่บริจาค 1 ราย เนื้อที่ 44 ไร่ รวมจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรทั้งสิ้น 2,301 ราย 40,345 ไร่ โดยภายในเขต อ.หนองหญ้าปล้องนั้น มีเนื้อที่ประมาณ 35,680 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ที่มากที่สุดในจ.เพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 1,689 ราย เนื้อที่ประมาณ 34,189-2-21 ไร่.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13