อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ไฟเขียว'บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์' นั่งตุลาการศาลรธน.

วุฒิสภาเห็นชอบ “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” นั่งตุลาการศาลรัฐธรรมฯนูญ จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.09 น.


เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 12 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561) โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้ประชุมลับเพื่อรับทราบรายงานการตรวจสอบประวัติ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนที่ประชุมวุฒิสภาจะลงคะแนนลับ

โดยผลปรากฏว่า ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 206 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง ทั้งนี้ นายบรรจงศักดิ์ได้รับเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ หรือ 125 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%