อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

ร้องนายกฯผ่อนปรนวีซ่าครู-นร.ต่างชาติในไทย

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบร้องนายกฯ ขยายเวล-าผ่อนปรนวีซ่าครูและนร.ต่างชาติในไทย อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.50 น.


เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กลุ่มสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ซึ่งนำโดยศาสนาจารย์ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์ นายกสมาคมฯ ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนชาวต่างประเทศและปัญหาการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยมีนายสุภรณ์  อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับเรื่อง
               
ทั้งนี้ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนฯ กล่าวว่า  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศที่รวมถึงประเทศไทย ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากในเรื่องการขาดแคลนครูหรือผู้สอนชาวต่างประเทศ ซึ่งมาจากครูผู้สอนจำนวนมากที่มีวีซ่าทำงาน และได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในไทยได้ตามกำหนดการเปิดภาคเรียน และสถาบันศึกษาหลายแห่งประสบปัญหาการรับนักเรียนชาวต่างชาติ เข้าเรียนด้วย

เพราะชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าประเภทต่างๆที่ไม่ใช่ประเภทเพื่อการศึกษา (Non-Immigrant ED) อาจเข้าเรียนในสถานศึกษาประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงวีซ่าเป็น Non-Immigrant ED ได้ เมื่อมีเอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและมีวีซ่าคงเหลือมากกว่า 15 วัน  แต่ถ้าวีซ่าคงเหลือน้อยกว่านั้น จำเป็นต้องเดินทางออกจากเพื่อไปขอรับการตรวจลงวีซ่า Non-Immigrant ED ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ

ศาสนาจารย์ธงชัย กล่าวอีกว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้ ทางสมาคมฯจึงมีข้อเสนอ ดังนี้ 1. ขอให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่อยู่ในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ให้อยู่จนถึงวันที่ 31 ก.ค.2563 เพื่อให้ชาวต่างประเทศและสถานศึกษาสามารถเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการขออนุญาตทำงานหรือการรับสมัครเรียน  

2. กรณีครูหรือผู้สอนที่วีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงแล้ว และประสงค์จะทำงานต่อ ขอให้ได้รับการพัฒนาประทับตราขยายวีซ่าทำงาน Non-Immigrant ED จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อสถานศึกษาสามารถนำวีซ่านี้ไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ได้  

3.กรณีชาวต่างประเทศที่วีซ่านักท่องเที่ยวสิ้นสุดลงแล้ว และประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ขอให้เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-Immigrant ED  ที่สตม.ได้ โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้
4. ขอให้พิจารณาให้นักเรียนชาวต่างประเทศที่วีซ่าคงเหลือไม่เพียงพอในการขอรับการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น Non-Immigrant  ED สามารถขอรับการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่สตม.ในไทย เฉพาะในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น