อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

"บิ๊กตู่"เซ็นคำสั่งตั้งจนท.คุมโควิดหลังปลดล็อกเพิ่ม

ราชกิจจานุเบกษา เซ็นคำสั่งคบค. ตั้งเจ้าพนักงานคุมโควิด-19 หลังเปิดสนามชนโค-ชนไก่ คัดกรองอาการเสี่ยง เว้นระยะห่าง-ติดตั้งกล้องวงจรปิด    เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 13.47 น.

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563  เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 7) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยสาระสำคัญระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติตาม ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินและการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและตามคำสั่งนายกฯ ที่ 5//2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มี.ค. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกฯ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถาการณ์ฉุกเฉิน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค แนบท้ายนี้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ทั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
 
โดยส่วนแนบท้ายระบุมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 กำหนดว่า (1) การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ นั้นได้กำหนดมาตรการเสริม คือ 1.ให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทำภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณ ที่อับอากาศ 2 .ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ผู้อยู่เบื้องหลัง การผลิตต่าง ๆ และผู้ชมรายการ ทั้งนี้ ให้งด รูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน สำหรับ นักแสดง ให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่ใกล้ชิด กันได้ตามลักษณะของการถ่ายทำที่เหมาะสม 

3.เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ เพื่อให้แบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน แต่ละ ส่วนงานห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร 4.ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ ร่วมกัน 5.ให้มีการแนะนำทีมงาน นักแสดง และทีมงาน จากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทุกคน ก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งมีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการทำงาน ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน และพูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด 6.ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์รูปแบบใหม่ ในระยะยาว เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ที่มีประสิทธิภาพ
 
(2) สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็น เครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอลหรือ เครื่องเล่นอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่เป็น การติดตั้งแบบถาวร และได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกำหับดูแลอย่างใกล้ชิด จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือ การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการ ที่ทางราชการกำหนด
 
(3) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือ สนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนอง เดียวกันที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ ตามความเหมาะสมเมื่อมีความพร้อม โดยกำหนดมาตรการหลัก คือ 1.มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบ เหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดกิจกรรม พนักงาน เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์ ก่อนเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน หรือสนามแข่งขัน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบ ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด 2.ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 3.ให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดกิจกรรม พนักงาน เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 4. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ
 
5. ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร 6. ให้มีผู้ควบคุม กำกับ การจัดการแข่งขันและ การจัดกิจกรรม รวมทั้งให้คำแนะนำผู้จัดกิจกรรม พนักงาน เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์ ให้เป็นไป ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด 7. ควบคุมมิให้มีกิจกรรมอื่นนอกเหนือการแข่งขัน และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือ มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น กิจกรรม การมอบรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ กิจกรรมอื่นที่เข้าข่ายลักษณะมีความแออัด รวมทั้งไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และลดเวลา ในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือ หลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 8.ให้ผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ทางราชการกำหนด และพร้อมให้ตรวจสอบ เมื่อจัดกิจกรรม 9.ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ทางราชการ กำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ข้อมูลและรายงานทดแทนได้
 
ส่วนมาตรการเสริม คือ 1.จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวม ถึงห้องสุขา และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ 2.จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง หรือยืนให้มีระยะห่าง อย่างน้อย 1 เมตร 3.จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ร่วม กิจกรรมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มี อาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ 4.ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายใน สถานที่จัดการแข่งขัน หรือสนามแข่งขัน 5. ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการดำเนินกิจกรรม ให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการแข่งขันเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 6. ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดการแข่งขันหรือสนามแข่งขัน และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว.
 
โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. ให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ออกคู่มือและเกณฑ์ การปฏิบัติตามความเหมาะสม กับพื้นที่และประเภทของกิจการ ภายใต้ความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด และคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพฯ พร้อมทั้งประเมินความพร้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนจัด กิจกรรม 2.ศปก.จังหวัด / กทม. ศปก.อำเภอ/เขต ศปก.ตำาบล ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล น ค ร ศปก.เทศบาลเมือง และ ศปก.เมืองพัทยาติดตามกำกับ ดูแลร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายตรวจ ประเมินกำกับติดตามการประกอบกิจการ ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด ใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้ รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมินติดตาม กำกับตามมาตรการควบคุมหลักให้ศบค. ทราบรายสัปดาห์ 3.ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วมตำรวจ ทหาร สธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป ตามกฎหมายและมาตรการที่กำหนด.
 
อ่านต่อที่ https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0081.PDF
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21