อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

มท.เปิดรับสมัครอาสาสมัคร-เก็บข้อมูล30,058อัตรา

"กระทรวงมหาดไทย" เปิดรับสมัครงาน 30,058 อัตรา แบ่งเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา กับ เก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา  เสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 22.06 น.เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “กระทรวงมหาดไทยPR” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา ประกอบด้วย 1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่าตอบแทน 5,000 บาท ต่อเดือน (อปท.แห่งละ 2 อัตรา) รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ก.ค. - 4 ส.ค.63 สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย คุณสมบัติ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ลักษณะงาน 1. ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2.ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วันต่อเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือเพจท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย

ส่วนตำแหน่งที่ 2. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา รับสมัครภายในเดือน ก.ย.63 สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย คุณสมบัติ  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น ลักษณะงาน เก็บข้อมูล (แบบรายเดือนจำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ เพจเฟซบุ๊ก "กรมการปกครอง Fanpage".
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%