อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

สาวออฟฟิศกลับคืนถิ่น ลุยเกษตรกรรมเต็มตัว

สาวออฟฟิศกลับบ้านที่ จ.เชียงใหม่ ลุยทำเกษตรแล้ว 5 ปี มุ่งสร้างเครือข่ายการตลาดต่อยอดผลผลิตทางการเกษตร หวังโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ จะเป็นสายใจเชื่อมโยงเครือข่าย             พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 12.45 น.


น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนำลูกเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  ใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีทั้งหมด 22 ราย รู้สึกภูมิใจมากที่ลูกหลานเกษตรกรกลับมาพัฒนาและต่อยอดเกษตรกรรมของครอบครัว  ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจและมองเป้าหมายเป็นทิศทางเดียวกัน คือ การทำเกษตรยุคใหม่ วางแผนการผลิต แปรรูป พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งออนไลน์และตลาดแบบดั้งเดิม  ด้วยการใช้ทักษะความรู้จากประสบการณ์ในสายงาน Modern Trade มาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตร
 


“ซึ่งจะสามารถช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ราคา และทุนในการทำตลาดได้ในระดับพื้นฐาน ทั้งยังมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในทุกวัย คิดว่าลูกหลานเกษตรกรจะช่วยผลักดันให้ระบบสหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่สู่ตลาด Modern Trade”  รมช.เกษตรกล่าวขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามพัฒนาให้สวนลำไยในภาคเหนือ กลายเป็น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจะบูรณาการกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ และส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเกษตรกรในด้านต่าง  ๆ  เช่น การจัดหาแหล่งน้ำ หรือพันธุ์พืชต่าง  ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกหลานเกษตรกรที่ยังขาดปัจจัยในการทำเกษตร นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี เก็บไว้บริโภคในครอบครัว  เหลือก็ส่งขายตลาดในพื้นที่  ซึ่งจะช่วยสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีและผู้บริโภคได้ผลผลิตที่ปลอดภัย

น.ส.พัฒนา ขจรศรี เกษตรกร ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เดิมเป็นพนักงานบริษัท กลับบ้านทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ช่วง 4-5 ปีมาแล้ว ไม่คิดทำเกษตรแบบใช้สารเคมีเพราะพ่อแม่ทำแบบใช้สารเคมี ส่งผลให้พี่ชายมีปัญหาสุขภาพและหลานเป็นภูมิแพ้ โดยเกษตรอินทรีย์ผสมผสานบนพื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน ปลูกมัลเบอร์รี่ ลำไย ผักสวนครัว และพืชสมุนไพร ปัจจุบันแปรรูปเป็นน้ำมัลเบอร์รี่ แยมมัลเบอร์รี่สามรส ข่า-ตะไคร้อบแห้ง และชุดต้มยำ  ซึ่งยังต้องสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายผลผลิต จึงเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร


 


โครงการนำลูกเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่มีลูกหลานเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 200 ราย ส่วนใหญ่สนใจทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งปลูกไม้ผล มัลเบอรี่ ลำไย มะม่วง มะนาว เสาวรส สมุนไพร ผักสวนครัว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ผักพื้นบ้านและเลี้ยงสัตว์น้ำกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าสหกรณ์ในพื้นที่ลงสำรวจ แนะนำ ประสาน และเตรียมความพร้อมลูกหลานเกษตรกรในการเข้าอบรม ทั้งด้านเทคโนโลยี ช่องทางตลาด กิจกรรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้เชิงเกษตร เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย   เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งออนไลน์และตลาดแบบดั้งเดิมได้ตอบโจทย์ลูกค้า ช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    87%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%