อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

"ศาลปค.กลาง"เพิกถอนคำสั่งก.คลังปมให้กองทุนคนพิการส่งรายได้เข้าคลัง

"ศาลปกครองกลาง"สั่งเพิกถอนคำสั่ง ก.คลัง ปมให้กองทุนคนพิการส่งเงินเข้าคลังพันล้าน ชี้เป็นการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ-คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.44 น.

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ศาลปกครองกลางพิพากษาคดีที่สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีกระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ กค 0406.2/ล.2973 ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท โดยศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงการคลังดังกล่าวเนื่องจากศาลปกครอง เห็นว่า ขณะที่กระทรวงการคลังมีสั่งที่ กค 0406.2/ล.2973 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559 ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ.2561 ใช้บังคับ  

ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงตามคำให้การของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยว่าการนำเงินของกองทุนฯส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามคำสั่งของกระทรวงการคลังดังกล่าว อาจส่งผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการตามภารกิจในอนาคต และต่อสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16