อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

สผ.-UNDPนำร่องฟื้นฟู-อนุรักษ์ แก้วิกฤตพรุควนเคร็ง

สผ.-UNDPจัดเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการศักยภาพการจัดการะบบนิเวศป่าพรุ กักเก็บคาร์บอน-อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ นำร่องแก้วิกฤตพรุควนเคร็ง ต่อยอดอนุรักษ์ป่าพรุทั่วประเทศ อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 16.08 น.


เมื่อวันที่  9 ส.ค.โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนิน "โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน"  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คน รวมถึงผู้บริหารหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  Mr.Renaud Meyer , Resident Representive United Nations Development Programe-UNDP ประจำประเทศไทย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด  และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวให้การต้อนรับทั้งนี้  นายยุทธพล กล่าวว่า  "โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน" ถือเป็นโครงการหนึ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญ ที่จะปกป้อง อนุรักษ์ คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับป่าพรุที่มีคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง การทำลายหรือบุกรุกป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงปัญหาไฟป่า เพื่อให้เยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลรักษาป่าพรุ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุกว่า 80 ครั้ง สร้างความเสียหายอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งที่โครงการดำเนินงานมาจะประสบผลสำเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าพรุ นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  รายงานว่า การดำเนินโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พรุในการทำหน้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับพืชและพันธุ์สัตว์ เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนและแหล่งบริการทางนิเวศที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน  พร้อมแสดงความพอใจกับภาพรวมโครงการ และเชื่อว่าปัญหาเสื่อมโทรม การบุกรุกพื้นที่ป่าพรุจะได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดจากแผนแม่บทที่ได้ในโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช นำผลที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์

ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างฝ่ายปฏิบัติงานควบคุมไฟป่ากับผู้นำชุมชน ภายใต้หัวข้อ “ลมหายใจป่าพรุ ลมหายใจเรากับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุควนเคร็ง” รวมถึงเวทีเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูป่าพรุ บูรณาการสานต่อ”  การส่งมอบศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนคนกับพรุ การส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยป้องกันไฟป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า รวมทั้งภาพถ่ายและภาพวาด ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าพรุในมุมมองของเยาวชน  ซึ่งเป็นผลงานจากเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวด และได้รับรางวัลประเภทภาพวาด ภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9