อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

กสอ.-มจพ.จับมือสร้างจุดแข็งภาคอุตสาหกรรม สู้ตลาดแรงงานสากล

กสอ.จับมือ มจพ.จัดอบรม“พื้นฐานการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ” สร้างจุดแข็งสู้ตลาดแรงงานสากลยุคโควิด เผยคนแห่อบรมเพียบ พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.


กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด -19 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 8-9 ส.ค. ,15-16ส.ค. และ22 ส.ค. 2563 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในสถานประกอบการที่จะต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญที่จำเป็นของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้สามารถมีศักยภาพต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลได้ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเน้นทั้งพื้นฐานการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการสร้างความแตกต่างที่จะส่งผลต่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับองค์กร และต่อยอดการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรอีกด้วย 

ในปัจจุบันการนำระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้นั้นจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ โดยส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างยั่งยืน และในการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก โดยในการดำเนินจัดอบรมเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมการอบรมมากกว่า 60 คน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17