อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

ไฟเขียวร่างระเบียบสำนักนายกฯ ตามทรัพย์สินรัฐคืนจากทุจริต

ครม.เห็นชอบจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกฎเหล็กติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการทุจริต พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 19.13 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แล้วนำเสนอครม.ต่อไป  อีกทั้งมีมติให้นำกระบวนการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนตามร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว มาเป็นหลักการในการจัดทำร่างระเบียบดังกล่าว  รวมทั้งให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบภารกิจในการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนตามร่างระเบียบนี้ 

สำหรับสาระสำคัญของเรื่อง โดยที่ร่าง พ.ร.บ.มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะเป็นผู้ทำภารกิจในการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้  และแม้คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จะเห็นว่ากระทรวงการคลังมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2554 การติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง และเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านขึ้นในกระทรวงการคลังเพื่อทำภารกิจนี้ก็ตาม แต่ยังไม่ได้มีการยืนยันจากกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกอบกับผลการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 เห็นว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรปรับรูปแบบของมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว  อีกทั้งเป็นการวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้นำกระบวนการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนในร่าง พ.ร.บ. มาปรับใช้ในระเบียบนี้ และให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจนี้ในกระทรวงการคลัง.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%