อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

'ร.10'โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ-ลดโทษ

ในหลวง โปรดเกล้าฯพ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ-ลดโทษ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. ผู้ได้รับปล่อยตัวต้องผ่านอบรม-นักโทษศาลทหาร ตั้งกก.ตรวจสอบรายชื่อ ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 17.55 น.


เมื่อวันที่ 14 ส.ค.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 ก.ค.2563  เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ  ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน 1 ปีนับตั้งแต่ พ.ร.ฎ.นี้บังคับใช้

โดยนักโทษซึ่งต้องโทษตามบัญชีลักษณะความผิดแทบท้ายกฎหมายฉบับนี้ อาทิ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับความยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยโทษจำคุกตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็นกำหนดจำคุก 50 ปี แล้วให้ลดโทษตามลำดับชั้น โทษจำคุกไม่ถึงตลอดชีวิตให้ลดโทษจากกำหนดโทษตามลำดับชั้นรวมถึงนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเรือนจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่พ.ร.ฎ.นี้ใช้บังคับ ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเป็นพิเศษอีก 1 ปี นักโทษเด็ดขาดที่ต้องโทษประหารชีวิต ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลงเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต

พ.ร.ฎ.ระบุด้วยว่า นักโทษที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวและนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษและจะพ้นโทษจะต้องผ่านหรือเคยผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อน ตามที่กรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงกลาโหมกำหนด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจติตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ  ในส่วนของนักโทษตามกฎหมายว่าด้วยเรือนจำทหารให้รมว.กลาโหม แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร  มีหน้าที่ตรวจสอบผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลทหาร ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    82%
  • ไม่เห็นด้วย
    18%

บอกต่อ : 71