อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

มธ.งด'เรียน-สอน'ปิดประตูกันม็อบ ตามคำขอฝ่ายมั่นคง

คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสือถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ แจ้งว่า “ฝ่ายความมั่นคง” ขอความร่วมมือให้งดการเรียนในวันที่ 19-20 ก.ย. และให้ปิดประตูทางเข้าออกด้านสนามหลวง-ท่าพระจันทร์ ให้เข้าออกประตูพระอาทิตย์ประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.45 น.


เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อความ ส่วนราชการ งานธุรการ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า – ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า – ออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลว่าจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 และคณะนิติศาสตร์มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า-ออกทุกจุดภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว หากท่านมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์ขอให้ท่านแจ้งให้ หัวหน้างานธุรการ (ท่าพระจันทร์) ทราบ เพื่อดำเนินการประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับท่าน
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

บอกต่อ : 11