อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

สวส.กวักมือเรียกธุรกิจเพื่อสังคมจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ

“นภา เศรษฐกร” ผอ.สวส. ชวนธุรกิจจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เผยจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ หวังสร้างแกร่งนำผลกำไรส่งต่อให้สังคม   เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 11.06 น.


เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดเผยว่า สวส. ขอเชิญชวนให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งตามกฎหมายไทย ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจเพื่อสังคม การจ้างงานบุคคลในสังคมที่ควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือการทำธุรกิจเพื่อต้องการรายได้เพื่อไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นคืนให้กับสังคม ให้เข้ามาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจาก สวส. และภาครัฐ

นางนภา กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งล่าสุด โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีมติให้ขับเคลื่อนการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผลักดันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเอสเอ็มอี หรือการระดมทุนจากตลาดทุน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกัน เป็นต้น ขณะเดียวกัน จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู้และจัดหาช่องทางการตลาดให้

สำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และมีลักษณะสำคัญ ตามที่พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กำหนด โดยกำหนดประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร และประเภทที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร
โดยกิจการที่จะจดทะเบียน จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ สวส. ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 19