อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

สถ.ทบทวนบทบาทแผนปฏิรูปองค์การ ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

สถ. จัดประชุมทบทวนบทบาทและจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.10 น.


นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการเพื่อการทบทวนบทบาทและจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามปัญหาความต้องการของท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 9