อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

"นิด้าโพล" เผยปชช.ส่วนใหญ่พร้อมเลือกตั้งอบจ.

"นิด้าโพล" เผยคนอยากเปลี่ยนนายกอบจ. พร้อมใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ชี้เลือกจากผลงานทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่น อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 12.48 น.

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “ได้เวลาเลือก นายก อบจ.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 15 ต.ค. 2563 ดังนี้ เมื่อถามประชาชนถึงการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิกสภาอบจ. ในวันที่ 20 ธ.ค. 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.47 ระบุว่า ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ขณะที่ร้อยละ 12.34 ระบุว่า ไม่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และร้อยละ 5.19 ระบุว่า ไม่แน่ใจว่าจะไปหรือไม่


เมื่อถามถึง สิ่งที่ประชาชนใช้พิจารณาในการตัดสินใจเลือกนายก อบจ. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.50 ระบุว่า พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาในการทำประโยชน์เพื่อท้องถิ่น รองลงมาร้อยละ 38.07 ระบุว่า พิจารณาจากนโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นของผู้สมัคร ร้อยละ 24.91 ระบุว่า พิจารณาจากประวัติพฤติกรรมส่วนบุคคล ร้อยละ 22.80 ระบุว่า พิจารณาจากคุณสมบัติประวัติส่วนบุคคล เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ ร้อยละ 8.58 ระบุว่า พิจารณาจากพรรคการเมือง/กลุ่มการเมืองที่ผู้สมัครสังกัด ร้อยละ 4.97 ระบุว่า พิจารณาจากชื่อเสียงของผู้สมัคร ร้อยละ 2.86 ระบุว่า พิจารณาว่าใครเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร และร้อยละ 2.63 ระบุว่า พิจารณาจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร เช่น เป็นพ่อ-แม่ ลูก-หลาน ญาติพี่น้อง-เพื่อน


สำหรับที่มาของนายก อบจ. ที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.23 ระบุว่า นายก อบจ. อิสระ รองลงมา ร้อยละ28.37 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.00 ระบุว่า นายก อบจ. ที่สังกัดกลุ่มการเมือง และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนต่อการเปลี่ยน นายก อบจ. ในเขตจังหวัด พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.77 ระบุว่า อยากเปลี่ยนนายก อบจ. ขณะที่ ร้อยละ 43.19 ระบุว่า ไม่อยากเปลี่ยนนายก อบจ. และร้อยละ 12.04 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12