อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

"อธิบดีพช.-ประธานสภาสตรีฯ"ตักบาตรถวายพระราชกุศล

“อธิบดีพช.-ประธานสภาสตรีฯ”นำคณะผู้บริหารฯทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงร.9  เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 16.38 น.


เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พช.และคณะกรรมการสภาสตรีฯ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 30 รูป ณ บริเวณพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จากนั้น ได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงเป็นดังกษัตริย์นักพัฒนา พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ อันเป็นหลักชัยแก่พสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำไปสู่การดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกมั่นคงในทุกสถานการณ์ กว่า 4,000 โครงการในพระราชดำริ ที่พระองค์ทรงลงมือทำด้วยพระองค์เองให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง ทั้งนี้ พช.มุ่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ได้แก่ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ระยะที่ 1 และสร้างฐานความมั่นคงทางอาหารในระยะที่ 2 ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวเป็นที่ประสบผลสำเร็จในทุกภูมิภาค โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อันเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกำลังดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและในช่วงระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค. 2563 นี้ กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ พช.ร่วมจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา  โมเดล” พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมร่วมสนุก และจัดของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้รับรู้ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือน/หมู่บ้าน และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บริเวณถนนสนามไชยตลอดเส้นทาง และสวนสราญรมย์. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น