อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

กรมอนามัยออกประกาศ อบรมร้านอาหาร ผ่านดิจิทัล

กรมอนามัย ออกประกาศหลักเกณฑ์ฯ อบรมเจ้าของ-ผู้สัมผัสร้านอาหาร ผ่านระบบดิจิทัล เพิ่มช่องทางช่วยให้อบรมสะดวก รวดเร็วขึ้น เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.02 น.

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการประชุมรับฟังข้อมูลเรื่อง “การอบรมผู้ประกอบกิจการ–ผู้สัมผัสอาหาร” จากผู้ประกอบกิจการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เพื่อร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 ขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสามารถอบรมได้สะดวก และทันตามที่กฎหมายกำหนดนอกเหนือจากระบบปกติ พร้อมทั้งได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลให้หน่วยจัดอบรมนำไปใช้ได้ทันที โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร เป็นต้น


“ทั้งนี้ ผู้ประกอบการกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่ผ่านการอบรม จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น ด้านความสะอาด ปลอดภัย ได้รับบริการที่ถูกสุขลักษณะที่ดี ผู้ประกอบกิจการมีคุณภาพมาตรฐานในการจัดการด้านอาหาร และผู้ประกอบกิจการ สามารถต่ออายุการขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร และผู้สัมผัสอาหารอาจได้รับการจ้างงานต่อ ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมสามารถสมัครเพื่อขอรับการอบรมผ่านระบบดิจิทัล หรือผ่านทางเว็บไซต์กรมอนามัย https://mooc.anamai.moph.go.th/foodhandler/ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” นพ.สุวรรณชัย กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น