อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 'พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร "พล.ต.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์" พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 20.31 น.


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งต้ังข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการ ในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้


พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหาร ปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พล.ต.) และพระราชทานยศ พล.ต.หญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน