อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

พระราชทานยศ ฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล8นาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย พุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 22.37 น.


เมื่อวันที่ 27 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

1.ว่าที่พันเอก กฤตนัย พันธบุตร เป็น พันเอก
2.ว่าที่พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
3.ว่าที่พันโทหญิง นัดดา ศาลางาม เป็น พันโทหญิง
4.ว่าที่พันตรี วสัน แพงศรี เป็นพันตรี
5.ว่าที่ร้อยเอก ชนาธิป ผลปราชญ์ เป็นร้อยเอก
6.ว่าที่ร้อยโท ณรงค์ ชำนาญปืน เป็น ร้อยโท
7.ว่าที่ร้อยโท เพชร จันทร์อินทร์ เป็นร้อยโท
8.ว่าที่ร้อยโท จิรธัช หนองบัว เป็นร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่ 26 มกราคม 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และลำดับที่ 8 ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563