อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

'พี่ศรีฯ'ขอรบ.นิรโทษกรรม ผู้สูงอายุรับเงินแบบผิดพลาด

“ศรีสุวรรณ”ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอ มท. แก้ระเบียบเงินผู้สูงอายุ แก้ปัญหาเรียกเงินคืน แนะรัฐบาลนิรโทษกรรมให้ผู้สูงอายุที่รับเงินแบบผิดพลาดทั่วประเทศ  พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 12.23 น.


เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อขอให้ผู้ตรวจฯเร่งตรวจสอบกรณีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากได้รับเงินบำนาญพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัด อาทิ กรณีนางบวน โล่ห์สุวรรณ ชาว อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ถูกเรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืน 10 ปี เป็นเงิน 84,000 บาท เนื่องจากได้รับบำนาญกรณีบุตรชายที่เป็นทหารเสียชีวิต, นางทิม สังข์สนิท ชาว อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถูกเรียกเงินคืน 121,800 บาท เนื่องจากได้รับบำนาญกรณีลูกชายที่เป็น ตชด.เสียชีวิต, นางมาก ช่วยหลำ ชาว จ.สุโขทัย ถูกเรียกเงินคืน 93,400 บาท กรณีรับบำนาญบุตรชายเสียชีวิตจากการรับราชการทหาร, นางประจวบ ผะดาวัลย์ ชาว อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถูกเรียกเงินคืน 76,400 บาท กรณีรับเงินบำนาญพิเศษของสามีที่เป็น ตชด., นางฟอง อินต๊ะปัญญา อ.เมือง จ.เชียงราย ถูกเรียกเงินคืน 99,200 บาท หลังได้รับบำนาญกรณีบุตรชายที่เป็นทหารเสียชีวิต และนางมะลิ เณรแขก ชาว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  ถูกเรียกเงินคืน 102,800 บาท กรณีแม่รับเงินบำนาญพี่ชายที่เป็นทหารอากาศเสียชีวิตโดย นายศรีสุวรรณ เห็นว่าการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เป็นธรรมต่อประชาชนจนทำให้กรมบัญชีกลางสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเรียกเก็บเงินคืน จึงขอให้ผู้ตรวจฯพิจารณาและเสนอแนะไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยให้ยกเลิกที่กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และเสนอไปยังกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางให้ระงับการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ รวมทั้งเสนอไปยังรัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้สูงอายุต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับเบี้ยบำนาญพิเศษต่าง ๆ ที่ผิดพลาดมาก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม นายปิยะ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องส่งกระทบต่อสิทธิและประชาชนผู้สูงอายุ ซึ่งเรื่องนี้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความสนใจ ทางสำนักงานฯจึงจะเร่งรัดและเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาโดยเร็วที่สุด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น