อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 'พ.ต.หญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ และทหารชั้นสัญญาบัตรอีก 6นาย ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.43 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ.2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย

1.ว่าที่พันโทชลากร วัฒน์ธนนันท์ เป็นพันโท 2.ว่าที่พันตรี วรัฏฐา อริยา เป็นพันตรี 3.ว่าที่พันตรีหญิง กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง 4.ว่าที่พันตรีหญิง เยาวมาลัย ชุมภู เป็นพันตรีหญิง 5.ว่าที่ร้อยเอก ฤทัย วัชรจ่ารูญ เป็นร้อยเอก 6.ว่าที่ร้อยเอกหญิง เบญจรงค์ เทพนิมิต เป็น ร้อยเอกหญิง 7.ว่าที่ร้อยโท มนตรี กุณะ เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1, 2, 5 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2563  ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2563 และลำดับที่ 6-7 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านราชกิจจานุเบกษาที่นี่..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    8%
  • ไม่เห็นด้วย
    92%

ความคิดเห็น