อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

โพล ชี้ ปชช. ส่วนใหญ่ หนุนฉีดวัคซีนกันโควิด ให้บุคลากรการแพทย์

นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ ปชช. ส่วนใหญ่ หนุนฉีดวัคซีนกันโควิด ให้บุคลากรการแพทย์ก่อน พร้อมเน้นพื้นที่เกิดการระบาดมาก อาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.19 น.


เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ใครก่อนดี” สำรวจระหว่างวันที่ 15 – 17 ก.พ. กลุ่มตัวอย่าง 1,318 คน พบว่า 56.9% ระบุว่าจังหวัดที่ควรได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก คือ จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมาก 16.77% ระบุว่า เริ่มทุกจังหวัดพร้อม ๆ กัน 10.70% ระบุว่า จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 10.39% ระบุว่า จังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนทั้งหมด และ 5.24% ระบุว่า จังหวัดที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง

ส่วนกลุ่มอายุที่ควรเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการฉีดวัคซีนฯ 38.01%  ระบุว่า วัยทำงาน อายุ  20 – 59 ปี 37.10% ระบุว่า กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) 15.10% ระบุว่า เริ่มทุกกลุ่มอายุพร้อม ๆ กัน และ9.79% ระบุว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุไม่เกิน 20 ปี เมื่อถามถึงกลุ่มอาชีพที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนฯ เป็นกลุ่มเป้าหมายแรก 40.48% ระบุ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข 14.41% กลุ่มผู้รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 8.87% กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 7.59% เริ่มทุกกลุ่มอาชีพพร้อม ๆ กัน 5.29% กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเดินทางและขนส่งทุกชนิด 4.93% กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา 4.85% กลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 4.38% กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.82% กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน 3.49% กลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 1.41% กลุ่มเกษตรกร ประมง และ 0.48 % กลุ่มนักการเมืองนอกจากนี้ 44.54% ระบุว่า ควรบังคับให้ชาวต่างชาติทุกคนในประเทศไทยฉีดวัคซีนฯ  28.22% ระบุว่า ควรเป็นไปตามความสมัครใจในการฉีดวัคซีน 26.25 % ระบุว่า ควรบังคับเฉพาะชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงให้ฉีดวัคซีน และ 0.99% ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการฉีดให้ต่างชาติในประเทศไทยนั้น  38.92% ระบุว่า ชาวต่างชาติทุกคนต้องเสียเงินในการฉีดวัคซีนเอง 31.72% ระบุว่า ชาวต่างชาติที่เสียภาษีถูกต้องเท่านั้นที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนฟรี 25.72% ระบุว่า ชาวต่างชาติทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนฟรี 0.68% ระบุว่า ชาวต่างชาติกับรัฐบาลจ่ายคนละครึ่ง และ 2.96 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น