อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหาร 'อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์-สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์'กับอีก5นาย

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศฝ่ายทหาร พ.ต.หญิงอรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์-พ.ต.หญิงสิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ พร้อมนายทหารอีก 5 นาย พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.45 น.


วันที่ 24 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน 7 นาย ดังนี้

1.ว่าที่ พ.ท.ภัทรพงศ์ เอกลาภ เป็น พ.ท. 2.ว่าที่ พ.ต.ภันธภัทร สายปัญญา เป็น พ.ต. 3.ว่าที่ พ.ต.หญิง อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พ.ต.หญิง 4.ว่าที่ พ.ต.หญิง สิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พ.ต.หญิง 5.ว่าที่ ร.อ.สมศรี ผสม เป็น ร.อ. 6.ว่าที่ ร.ท.วสันต์ ผ่องสุข เป็น ร.ท. และ 7.ว่าที่ ร.ท.ธนาพร โพธิ์ทอง เป็น ร.ท.ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2563  ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2564 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2563.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    7%
  • ไม่เห็นด้วย
    93%

ความคิดเห็น