อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

ปชป.เปิดเนื้อหาร่างแก้รัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ

ปชป.เปิดเนื้อหาร่างแก้ รธน.รายมาตรา 6 ฉบับ ขอคืนระบบเลือกตั้งใช้ตาม รธน.ปี 50 ต้องให้นายกฯ เป็น ส.ส.หรือมาจากบัญชีพรรคเสนอ พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 15.10 น.


เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เนื้อหาในญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา จำนวน 6 ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเราจะนำเสนอพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาร่วมพิจารณานั้น ประกอบด้วย 1.ประเด็นแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน 4 มาตรา ซึ่งว่าด้วยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม, สิทธิที่ดินทำกิน, สิทธิผู้บริโภค และสิทธิชุมชน  2.ประเด็นที่เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งจะยึดตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 ทั้งการให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน รวมถึงการเลือกตั้งที่ให้มีบัตรลงคะแนน 2 ใบ 

นายราเมศ กล่าวอีกว่า 3.ประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรี จะเสนอแก้ไข 3 มาตรา คือมาตรา 88 ที่ว่าด้วยให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่เกิน 3 รายชื่อ โดยจะตัดวรรคสองที่ระบุ ว่า “พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวก็ได้” ออกไป เพื่อให้ทุกพรรคต้องเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่จะเป็นนายกฯ ให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้ง, มาตรา 159 ที่ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งนายกฯ จะเพิ่มเนื้อหาให้บุคคลที่เสนอชื่อให้สภาฯ ​ลงมติเลือกเป็นนายกฯ นั้น ต้องเป็น ส.ส.​ และตัดมาตรา 272 ที่ให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมเลือกนายกฯ  4. ประเด็นแก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะใช้เนื้อหาที่รัฐสภาผ่านวาระสอง ที่กำหนดให้ใช้เสียงรับหลักการ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 และตัดส่วนของเสียง ส.ว. จำนวน 1 ใน 3 ออก

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  5.ประเด็นการตรวจสอบการกระทำที่ผิดจริยธรรมของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเสนอแก้ไขมาตรา 236 และมาตรา 237 ที่เดิมกำหนดให้ประธานรัฐสภา เมื่อรับเรื่องจาก ส.ส., ส.ว. หรือสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 แล้ว ต้องพิจารณาว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำตามที่ถูกกล่าวหารือไม่ ก่อนจะเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ โดยจะปรับบทบาทของประธานรัฐสภาให้ไม่ต้องมีหน้าที่พิจารณา แต่เป็นเพียงคนกลางที่ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา เพราะเราเกรงว่าหากมีนักการเมืองที่ต้องการใช้ประเด็นนั้นๆ ไปต่อรองเรื่องคดีความ อาจยื่นเรื่องให้รัฐสภาพิจารณาได้ และหากประธานรัฐสภา ไม่ใช่นายชวน หลีกภัย อาจเกิดกรณีต่อรองคดีขึ้นได้

นายราเมศ กล่าวอีกว่า และ 6.มาตราที่ว่าด้วยการกระจายอำนาจ ซึ่งขอให้เพิ่ม 2 มาตรา และปรับแก้ไขมาตรา 249-254 ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งตรงของประชาชน  เพื่อคืนอำนาจให้กับท้องถิ่น ทั้งนี้ ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลที่จะร่วมกันยื่นญัตติกับพรรคประชาธิปัตย์ จะนำตัวร่างทั้ง 6 ฉบับนี้ไปพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงหรือไม่ ขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์จำเป็นต้องขอเสียงจาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมเพื่อลงลายมือชื่อเสนอญัตติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 100 ชื่อ และขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์มี ส.ส.แล้ว 51 คน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น