อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

'บิ๊กตู่'ไฟเขียวนั่งกินร้านได้ 3 ทุ่ม สั่งกลับบ้านถึง 5 ทุ่ม

"บิ๊กตู่" ประกาศข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไฟเขียวให้นั่งกินในร้านได้ ผ่อนปรนงานประชุมที่ต้องใช้เวลานานให้ถอดหน้ากากตอนอภิปรายได้ เริ่ม 17 พ.ค. เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.59 น.


เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23) ซึ่งมีใจความว่า จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าแม้การระบาดจะยังมีอยู่อีกระยะหนึ่ง แต่จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ซึ่งหากรับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน จะช่วยให้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ จึงสมควรผ่อนคลายมาตรการบางกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนตามสมควร

นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดข้อปฏิบัติไว้ โดยระบุข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าประชุมอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลานานและต่อเนื่องหลายชั่วโมง ซึ่งการกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอาจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ในการประชุมนั้น อาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะช่วงเวลาของการอภิปรายหรือแสดงความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความเหมาะสมควรแก่เหตุ

การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ให้ปรับระดับเขตพื้นที่ดังนี้  1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มี 4 จังหวัด  2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด มี 17 จังหวัด 3.พื้นที่ควบคุม มี 56 จังหวัด

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็น ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร ไม่เกินเวลา 21.00 น. โดยมีที่นั่งได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งปกติ กรณีสั่งอาหารกลับบ้านทำได้ถึงเวลา 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ส่วนสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้งดใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรม

พื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร ไม่เกินเวลา 23.00 น. รวมถึงงดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน สถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน และทำกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พื้นที่ควบคุม ให้รับประทานอาหารในร้านอาหารได้ตามปกติ รวมถึงงดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน สถาบันการศึกษาทุกประเภทให้จัดการเรียนการสอนและทำกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยต้องทำตามมาตรการที่กำหนด  

ส่วนการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ปฏิบัติการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งกระจายการฉีดวัคซีน ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค.2564
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

https://ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/104/T_0027.PDF

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

ความคิดเห็น