อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

มท.2เตรียมเปิดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่15

มท.2 เตรียมความพร้อมเปิดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" ให้ความรู้อปท.-ปภ. ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดการเสียชีวิต บาดเจ็บ และพิการ พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 17.47 น.


เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" เพื่อร่วมกันบูรณาการข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงาน โดยมี นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดี ปภ. นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) และมีการประชุมผ่านระบบซูม (Zoom) ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงาน สสส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย


 
นายนิพนธ์ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย นำมาสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล เพื่อลดจำนวนผู้สูญเสียในกลุ่มนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ภาครัฐและหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ความใส่ใจและจริงจังในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในงานสัมมนานอกจากแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ยังเปิดกว้างให้กับภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมในการให้ความรู้ เสวนา พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการพูดคุยการทำงานด้านความปลอดภัย จากผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ แนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าในอีก 6 ปี คนไทยจะต้องเสียชีวิตบนท้องถนนไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร 


 
สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 "ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน" (15" Thailand Road Safety Seminar: A New decade, New normal, Safe driving is priority) โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธ.ค. 64 ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9