อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

โพลชี้คนกรุงพอใจจัดระเบียบโครงข่ายเดินทางสะดวกสบาย

"ซูเปอร์โพล"เผยคนกรุงพอใจจัดระเบียบโครงข่ายเดินทาง วิน จยย. ทางเท้า ทำให้สะดวกสบาย แต่กังวลความเละเทะกลับมาอีก จี้ภาครัฐเข้มงวดกวดขัน อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 13.27 น.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ระเบียบสังคมกรุงเทพฯ ที่หายไป กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานครจำนวน 1,059 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-12 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยผลสำรวจมี ดังนี้  

เมื่อถามถึง ความพอใจต่อช่วงแรก ๆ ของความเข้มงวด กวดขันจัดระเบียบสังคมกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 94.7 พอใจต่อการจัดระเบียบ พัฒนาโครงข่าย สะดวกสบาย เดินทาง สนามบิน รถไฟฟ้าใต้ดิน บนดิน เชื่อมโยงกรุงเทพฯ จังหวัดต่าง ๆ รองลงมาคือ ร้อยละ 88.4 พอใจการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ที่มีรูปถ่าย ป้ายชื่อคนขับ ร้อยละ 86.6 พอใจการจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่คนเดินทางเท้า ร้อยละ 86.5 พอใจการจัดระเบียบวินรถตู้สาธารณะ ร้อยละ 85.1 พอใจการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย ร้อยละ 83.1 พอใจการจัดระเบียบรถแท็กซี่ ร้อยละ 83.1 เช่นกัน พอใจการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย บ้านมั่นคง ร้อยละ 81.5 พอใจการจัดระเบียบ บ้านริมคลอง และร้อยละ 74.5 พอใจการจัดระเบียบคนเร่ร่อน ไร้ที่พักพิง

เมื่อถามถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระเบียบสังคม ผลสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.5 ระบุ ความสะดวกและสบายของประชาชน รองลงมาคือร้อยละ 92.9 ระบุ ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ร้อยละ 92.0 ระบุ การไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ทำผู้อื่นเดือดร้อน ในขณะที่ร้อยละ 91.0 ระบุความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และร้อยละ 90.7 ระบุลดความเหลื่อมล้ำ เสริมความเท่าเทียมของประชาชนเข้าถึง สิทธิพื้นฐานในสังคม เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐาน

เมื่อถามถึง ความกังวลต่อ ความไร้ระเบียบ เละเทะของสังคมกลับมา ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.0 กังวลต่อความไร้ระเบียบ เละเทะของสังคมกลับมา ในขณะที่ร้อยละ 6.0 ไม่กังวล

เมื่อถามถึง ความต้องการต่อรัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผลสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 94.0 ต้องการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม จัดระเบียบสังคม เคารพกฎหมาย ลดการสร้างปัญหาให้สังคมร่วมกัน และร้อยละ 93.7 ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดกวดขัน ขับเคลื่อนและทำงานให้สังคมกลับมามีระเบียบมากยิ่งขึ้น

เมื่อถามถึง หน่วยงานรัฐที่ประชาชนต้องการให้เข้มงวดกวดขันจัดระเบียบสังคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 97.3 ระบุ กระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมควบคุมโรค กรมอนามัยความสะอาดถูกสุขอนามัย อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น รองลงมาคือ ร้อยละ 96.6 ระบุ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เช่น สำนักอนามัย เทศกิจ สุขอนามัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอื่น ๆ ร้อยละ 96.5 ระบุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เช่น คนเร่ร่อน ที่พักอาศัยการเคหะ เป็นต้น ร้อยละ 96.0 ระบุ กระทรวงคมนาคม เช่น จัดระเบียบรถตู้ แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และร้อยละ 93.7 ระบุ ตำรวจ บังคับใช้กฎหมาย จัดระเบียบสังคมเข้มงวด เคร่งครัด.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22